Algemene voorwaarden voor de hotelverblijfsovereenkomst

I. Toepassingsgebied

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van hotelkamers voor logiesdoeleinden, alsook op alle andere diensten en leveringen die door het hotel voor de klant worden verricht.

Voor het onderverhuren of opnieuw verhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel vereist, waarbij § 540 lid 1 zin 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) buiten toepassing wordt gelaten, voor zover de klant geen consument is.

3. de voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

II. Sluiting van het contract, contractsluitende partijen; verjaring

(1) Het contract komt tot stand door aanvaarding door het hotel van de aanvraag van de klant. Het hotel is vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.

De partijen bij de overeenkomst zijn het hotel en de klant. Indien een derde namens de klant heeft besteld, is hij jegens het hotel hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelverblijfscontract, mits het hotel een dienovereenkomstige verklaring van de derde heeft ontvangen.

Alle vorderingen tegen het hotel verjaren in het algemeen één jaar na het begin van de reguliere verjaringstermijn van § 199 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Vorderingen tot schadevergoeding verjaren na vijf jaar, ongeacht of zij al dan niet bekend zijn. De verlagingen van de verjaringstermijn gelden niet voor vorderingen die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grovelijk nalatige schending van de plicht door het hotel.

III. Diensten, prijzen, betaling, verrekening

1. het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

(2) De klant is verplicht de prijzen van het hotel te betalen die gelden of overeengekomen zijn voor het ter beschikking stellen van de kamer en de andere diensten waarvan de klant gebruik maakt. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van het hotel aan derden die door de klant worden geregeld.

De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectieve wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Indien de termijn tussen de sluiting en de uitvoering van het contract meer dan vier maanden bedraagt en de prijs die het hotel in het algemeen voor dergelijke diensten aanrekent, stijgt, kan het hotel de contractueel overeengekomen prijs verhogen met een redelijk bedrag, maar met niet meer dan 5%.

4. de prijzen kunnen eveneens door het hotel worden gewijzigd indien de klant later verzoekt om wijziging van het aantal gereserveerde kamers, de diensten van het hotel of de duur van het verblijf van de gasten en het hotel hiermee instemt.

5. De facturen van het hotel zonder vervaldatum zijn betaalbaar onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder aftrek. Het hotel heeft het recht om op elk ogenblik de vervallen vorderingen opeisbaar te verklaren en onmiddellijke betaling te eisen. In geval van betalingsverzuim is het hotel gerechtigd de respectievelijk toepasselijke wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen ten bedrage van thans 8% of, in geval van rechtshandelingen waarbij een consument is betrokken, ten bedrage van 5% boven de basisrentevoet. Het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.

6. het hotel heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst een redelijk voorschot of een redelijke waarborgsom te eisen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract worden overeengekomen.

7. De klant kan een vordering van het hotel slechts compenseren of verminderen met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering.

IV. Terugtrekking van de klant (d.w.z. annulering) / niet-gebruik van de diensten van het hotel

(1) Annulering door de klant van het met het hotel gesloten contract behoeft de schriftelijke toestemming van het hotel. Indien deze toestemming niet wordt gegeven, is de overeengekomen prijs uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd, zelfs indien de klant geen gebruik maakt van de contractuele diensten. Dit geldt niet in geval van schending van de plicht van het hotel om rekening te houden met de rechten, rechtsgoederen en belangen van de klant, indien daardoor van de klant redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat hij de overeenkomst naleeft of indien de klant recht heeft op enig ander wettelijk of contractueel herroepingsrecht.

(2) Indien het hotel en de klant schriftelijk een datum zijn overeengekomen voor kosteloze terugtreding uit het contract, kan de klant tot die datum terugtreden uit het contract zonder dat dit aanleiding geeft tot aanspraken op betaling of schadevergoeding door het hotel. Het herroepingsrecht van de klant vervalt, indien hij zijn herroepingsrecht niet binnen de overeengekomen termijn schriftelijk jegens het hotel uitoefent, tenzij er sprake is van een geval van herroeping door de klant op grond van nummer 1, zin 3.

(3) In het geval van kamers die niet door de klant worden gebruikt, verrekent het hotel de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen en de bespaarde kosten.

4. het staat het hotel vrij de contractueel overeengekomen vergoeding als schadevergoeding te eisen (niet belastbaar) en een forfaitaire aftrek toe te passen voor bespaarde kosten. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de bovenvermelde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan in het gevorderde bedrag. Annuleringen zijn alleen schriftelijk mogelijk. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op annuleringen van volledige evenementen, tenzij anders overeengekomen:

  • tot 8 weken voor afspraak = volledig gratis
  • tot 4 weken voor deadline = 35% van de verwachte omzet
  • tot 2 weken voor deadline = 70% van de verwachte omzet voor

Annuleringen van individuele gasten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, tenzij anders overeengekomen:

  • tot 5 dagen voor datum = korting van 10% gratis
  • in geval van latere reductie = 60% van de geboekte diensten in het F&B gedeelte = 80% van de geboekte diensten in het logiesgedeelte

V. Terugtrekking van het hotel

(1) Indien het recht van de klant om zich binnen een bepaalde termijn kosteloos uit het contract terug te trekken schriftelijk is overeengekomen, heeft het hotel het recht om zich binnen deze termijn uit het contract terug te trekken, indien er bij andere klanten vragen zijn gerezen over de contractueel gereserveerde kamers en de klant bij navraag door het hotel geen afstand doet van zijn recht om zich uit het contract terug te trekken.

2. indien een overeengekomen voorschot of een hierboven overeenkomstig artikel III nr. 6 gevorderd voorschot ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet wordt betaald, heeft het hotel eveneens het recht om zich uit het contract terug te trekken.

Bovendien heeft het hotel het recht om zich om objectief gerechtvaardigde redenen buitengewoon uit het contract terug te trekken, bijvoorbeeld indien - overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is het onmogelijk maken om het contract na te komen; - kamers zijn geboekt onder misleidende of valse opgave van belangrijke feiten, bijv. het hotel heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van het hotel de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de openbare reputatie van het hotel in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of de organisatie van het hotel; - er is sprake van een inbreuk op bovenstaand artikel I, punt 2.

4. in geval van gerechtvaardigde terugtrekking door het hotel, heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

VI. Terbeschikkingstelling, overhandiging en teruggave van kamers

1. de klant geen aanspraak kan maken op de terbeschikkingstelling van bepaalde ruimten.

2. De gereserveerde kamers staan ter beschikking van de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op vroegere beschikbaarheid.

Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur ontruimd zijn en ter beschikking van het hotel worden gesteld. Daarna kan het hotel 50% van de volledige logiesprijs (catalogusprijs) aanrekenen voor het gebruik van de kamer boven het contract tot 18.00 uur wegens het laattijdig verlaten van de kamer, en 100% vanaf 18.00 uur. Contractuele aanspraken van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft gemaakt.

VII Aansprakelijkheid van het hotel

Het hotel is aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van het contract met de zorg van een verstandig zakenman. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan zijn schadevergoedingen die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid indien het hotel verantwoordelijk is voor de plichtsverzaking, andere schadevergoedingen die gebaseerd zijn op opzettelijke of grove nalatige plichtsverzaking door het hotel en schadevergoedingen die gebaseerd zijn op opzettelijke of nalatige plichtsverzaking die typisch is voor het contract door het hotel. Plichtsverzuim door het hotel staat gelijk met plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangend vertegenwoordiger. In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening van het hotel zal het hotel zich inspannen om deze te verhelpen zodra de klant hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht bij te dragen wat redelijk voor hem is om de verstoring te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

Het hotel is jegens de klant aansprakelijk voor zaken die in het hotel worden meegebracht overeenkomstig de wettelijke bepalingen, d.w.z. tot honderd maal de kamerprijs, tot een maximum van € 3.500, en voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot € 800. Geld, waardepapieren en kostbaarheden kunnen worden bewaard in de hotel- of kamerkluis. Het hotel raadt aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Aansprakelijkheidsclaims vervallen, tenzij de klant het hotel onmiddellijk na kennisneming van het verlies, de vernieling of de beschadiging op de hoogte stelt (§ 703 BGB). Voor de verdere aansprakelijkheid van het hotel zijn de bovenstaande nummer 1 zinnen 2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.

Voor zover aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaarnemingsovereenkomst. Het hotel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van motorvoertuigen die geparkeerd staan of gemanoeuvreerd worden op het terrein van het hotel en hun inhoud, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid. Nummer 1, zinnen 2 tot en met 4, is van overeenkomstige toepassing.

4. wektelefoontjes worden door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Berichten, post en zendingen van goederen voor de gasten zullen met zorg worden behandeld. Het hotel zorgt voor de levering, de bewaring en - op verzoek - de toezending van de goederen tegen betaling. Nummer 1, zinnen 2 tot en met 4, zijn van overeenkomstige toepassing.

VIII Slotbepalingen

(1) Wijzigingen van of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van de aanvraag of deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

De plaats van uitvoering en betaling is de maatschappelijke zetel van het hotel.

De exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - voor handelstransacties is de maatschappelijke zetel van het hotel. Voor zover een contractpartner voldoet aan de voorwaarde van § 38 lid 2 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van het hotel.

Het Duitse recht is van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van het conflictenrecht is uitgesloten.

(5) Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor hotelovernachtingen ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Verwijzing naar EU-geschillenbeslechting

VERPLICHTE INFORMATIE INGEVOLGE VERORDENING (EU) NR. 524/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): ODR-platform

In geval van een geschil met een consument verklaren wij ons bereid gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met de Wet Geschillenbeslechting Consumenten (VSBG).

Parkhotel Landau Betriebs GmbH verklaart zich bereid om in geval van juridische conflicten met consumenten deel te nemen aan een arbitrageprocedure overeenkomstig de wet inzake de beslechting van consumentengeschillen (§ 13 BGB).

De voor Parkhotel Landau Betriebs GmbH bevoegde geschillencommissie voor consumentenzaken is de Algemene geschillencommissie voor consumentenzaken van het Zentrum für Schlichtung e.V. Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein.
Tel.: 07851/795 79 40

Fax: 07851/795 79 41

E-mail: mail@verbraucher-schlichter.de

Web: www.verbraucher-schlichter.de

Recensies


Vriendelijk personeel, zelfs in het midden van de nacht

Zeer vriendelijk personeel - van begin tot eind, op alle gebieden, op alle tijdstippen, zelfs midden in de nacht.

Vertrouw je Gast Vragenlijst

Een zeer goed adres in Landau

Een heel goed adres in Landau. Er was absoluut niets om over te klagen. Zeer mooie kamers, aangename sfeer in het hele hotel, vriendelijk personeel - de barman verdient speciale lof! Ons verblijf was perfect.

Linus

Stadshotel met flair

Goede locatie, 5 minuten naar de voetgangerszone met restaurants en winkels. Schoon, voldoende grote kamer, erg aardig personeel. Mooie spa met een behoorlijk zwembad. Goed ontbijtbuffet met mogelijkheid gebruik te maken van het zonneterras met uitzicht op het park.

Carsten F.

Hartelijke gastheren in Duits Toscane

We voelden ons helemaal thuis in dit door een familie gerunde parkhotel. Naast de geweldige ligging, rustig en toch centraal, overtuigt het hotel met moderne gerenoveerde kamers, gratis Wi-Fi, een ontbijtbuffet waar het aan niets ontbreekt en vooral met het altijd vriendelijke (!) en behulpzame personeel. Vooral vermeldenswaard is het werkelijk geweldige binnenzwembad. Met zijn bijna 20 meter is het echt ongewoon voor een hotel en zo mooi ontworpen!

Tip: de "Cappuccino Italiano" is ongelooflijk - bestel hem zeker!

Verblijf juni 2016, Paar

Zeer rustgevend verblijf

Zeer schoon en prima bedden/kamers, ontbijt super lekker.

Daniela

Uitzonderlijk goed hotel

Zeer goede sfeer in het hotel; zeer goede service met grote behulpzaamheid; het ontbijtbuffet is uitzonderlijk goed - het wordt zeer snel en voldoende bijgevuld; de ligging van het hotel: aan een meer met uitzicht op het meer; tegelijkertijd dicht bij de stad, gemakkelijk te voet te bereiken. Zwembad en gratis parkeren in de ondergrondse garage; elke dag een flesje water op de kamer; zeer kindvriendelijk.

Overtuigende prijs-prestatieverhouding en professionele planning

Het hotel was zeer gemakkelijk te bereiken en had een overtuigende prijs-kwaliteitverhouding. De goed georganiseerde en professionele planning door onze contactpersoon was voor ons bijzonder positief, zodat we in de toekomst graag nog eens terugkomen naar het Parkhotel.

Vertrouw je Gast Vragenlijst

Super vriendelijke ondersteuning

We waren op doorreis en werden zeer vriendelijk ontvangen, kregen een mooie kamer en konden gebruik maken van alle voorzieningen in het hotel: Zeer uitgebreid ontbijt, kleine attentie voor Pasen, zeer mooi zwembad en saunalandschap. Graag weer.

Knut

Leuk kort reisje

We hebben 2 nachten in dit hotel doorgebracht. We konden om 11 uur onze intrek nemen in de kamer. We werden hartelijk ontvangen bij de receptie en kregen alles wat we nodig hadden. Onze kamer was op de 3e verdieping met uitzicht op het meer, het was erg rustig. De bedden zijn zeer comfortabel en voldoende, zelfs voor lange mensen. Voor het wellnessgedeelte krijgt u een badtas met badjas, handdoek en slippers bij de receptie tegen een borg van 40€. De wellnessruimte is mooi en zo groot, je kunt er goed zwemmen. Het saunagedeelte is ook een aanrader. De bediening bij het ontbijt maar ook bij het diner is zeer attent en bekwaam.
We kunnen het hotel alleen maar aanbevelen.

Bruno

Super hotel voor zakenreis in Landau

Zeer vriendelijke ontvangst en ontvangst later op de avond, snelle en ongecompliceerde check-in, moderne en toch gezellige hotelkamer. Snelle Wi-Fi in de kamer is inbegrepen en werd verstrekt bij aankomst zonder dat daarom werd gevraagd. Zo zou het moeten zijn! Matrassen, bedden en kussens zijn nieuw en zeer comfortabel. Het ontbijt was royaal en biedt veel meer dan wat je echt kunt eten. Bijzonder positief: ondergrondse parking in het hotel, moderne kamers en vergaderzalen, gratis WLAN, groot zwembad met sauna en fitnessruimte. Parkhotel Landau kan alleen maar worden aanbevolen.

Marvin

Zeer goed hotel!

Als rondreizende muzikanten verblijven we in veel hotels in Duitsland en we voelden ons zeer op ons gemak in het Parkhotel Landau. Het hotel is zeer schoon en goed onderhouden, heeft zeer vriendelijk personeel, een uitgebreid ontbijtbuffet, een mooie wellnessruimte en rustige, ruime kamers.

Blijf maart 2016, Zaken

Ontspannen dagen in een centraal hotel

We voelden ons erg op ons gemak! Service, kamer, ontbijt - alles was bovengemiddeld!
Het hotel heeft een goede ligging, want alles is op loopafstand. Wij bevelen een kamer met uitzicht op het park aan (kleine meerprijs) - vanwege de rust en het uitzicht.

Klaus

Perfect hotel dat niets te wensen overlaat

De beoordeling spreekt voor zich, heb niets toe te voegen - we zouden zeker weer boeken.

Prima hotel met mooie wellnessruimte + service

We waren zeer tevreden. Zeer goede bediening in het restaurant. Vriendelijke ontvangst bij de receptie. Altijd aanspreekbaar. Ons hoogtepunt waren de gekoelde drankjes en het verfrissende fruit bij de receptie.
Dat was een geweldige dienst bij 30 °C. Iedereen is ongelooflijk vriendelijk en behulpzaam. Bij de receptie vroegen we naar een mooi buitenzwembad in de buurt. De dame was ongelooflijk behulpzaam en vond drie adressen voor ons. Het was een geweldige aanbeveling! De bediening bij het ontbijt en in het restaurant was zeer vriendelijk. Hartelijk dank aan hen allen.

Christa

Elk jaar graag weer

Geweldig team, heerlijk eten, professionele service, ik kom elk jaar graag terug.

Vertrouw je Gast Vragenlijst

Net zoals we hadden gewenst

Onze ideeën werden precies zo uitgevoerd als wij dat wilden.

Vertrouw je Gast Vragenlijst


TrustYou
HolidayCheck
Top250 Tagungshotels
TripAdvisor
Hotel Bewertungen

**15% Pfalzvergnügen Rabatt**

Beste gasten,

Landau ist immer einen Besuch wert! Was gibt es Schöneres, als das Pfalzvergnügen im Herzen der Südlichen Weinstraße zu erleben? Mit unserem attraktiven Angebot laden wir Sie ein, die ersten warmen Sonnenstrahlen und die blühende Landschaft in vollen Zügen zu genießen – und dabei auch noch zu sparen!

15% Pfalzvergnügen Rabatt auf die Buchung Ihres Zimmers

Ja, Sie haben richtig gehört! Buchen Sie jetzt Ihren Aufenthalt bei uns ohne Frühstück bis September und sichern Sie sich an ausgewählten Daten einen exklusiven Rabatt von 15%.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit.

Tot ziens!


Oliver Hasert
Algemeen directeur en team

Jetzt buchen & sparen